خسته اما هشيارWHY

Bullshit
همه چيز چرت شده  WHY
از خودتون بپرسيد

نظرات