ليستچرا ليست؟                                                                                                          Why a list?   Everytime

هر بار كه به اسامي فيلم ها نگاه مي كنم ،  داستان فيلم ، بازيگرها  و ديگر عوامل فيلم بيادم مي آيد.
I see the title of a movie , I totally recall all that passed in it شايد كمي عجيب باشد اما از ياد آوري فيلم لذت مي برم. نمي خواهم خاطره آن را از ياد ببرم.
The Plot , The Cast & crew Maybe it's a kind of weird , But I enjoy recalling em
I don't want to loose the memories گذشته  حال   آينده    و تمامي احساسات و ميراث بشري در اين فيلم ها  گنجانده شده.
The Past , The present & The Future
All emotions and history are indeed there پس ياد آوري مي تواند خوب باشد.
So , It's good to remember
حتما" همينطور است.

Surely it is

Comments