Majestic

جیم کری این بازیگر محبوب من معجزه می کند.
دوست دارم تمام کارهای جیم کری رو داشته باشم. نه برای بایگانی .برای لذت بردن از بازی آدمی که با تمام وجودش بازی می کنه.


Jim Carry 's absolutely the finest
What else can I say

نظرات