Thursday, January 16, 2014

RUNNER RUNNER 2012
RUNNER  RUNNER 2012
كلا" زياد طرفدار جاستين نيستم. دروغ نگفته باشم هيچ آهنگي از وي را دوست ندارم. اما بازيگر خوبي است

بازي بن افلك فاجعه است . به درد اين تيپ از نقشها نمي خورد. مثل SMOKING ACES 
 TO THE WONDER يا

No comments: