RUNNER RUNNER 2012
RUNNER  RUNNER 2012
كلا" زياد طرفدار جاستين نيستم. دروغ نگفته باشم هيچ آهنگي از وي را دوست ندارم. اما بازيگر خوبي است

بازي بن افلك فاجعه است . به درد اين تيپ از نقشها نمي خورد. مثل SMOKING ACES 
 TO THE WONDER يا

نظرات