Prince Of Persia

شاید این فیلم توانسته باشد آبروئی برای ما کسب کند.


نشانه هائی از زیبائی ایرانی- هوش ایرانی - سرعت عمل ایرانی و یک مقدار بد جنسی از نوع ایرانی اش را.

حیف که نمی توانند در ایران فیلم بسازند.
و اگر نه   لوکیشن هائی در کشور ما وجود دارد که پس زمینه بهترین فیلم های هالیوودی خواهند شد.
همش می روند در مراکش فیلم می سازند . تازه از آنها این قول گرفته می شود که در پایان فیلم اسم پادشاه منحوس شان را هم قید کرده و از وی تشکر کنند.
عجب دنیائی است. هالیوود به یک سوس ... خور باج بدهد.

Comments