Vantage Point

تعلیق بسیار همراه با فلش بکهای گاها" آزار دهنده Means: Vantage Point  

بلافاصله اولین چیزی که به ذهن می رسه فیلم In The Line Of Fire    با بازی کلینت ایستوود است

دنیس کوئید تقریبا" همان کار را می خواهد انجام بدهد.
نقشهای تزئینی زیادی وجود داره مثل : سیگورنی ویور - فارست ویتیکر - زو سالدانا - بروس مک گیل
اما قهرمان بلامنازع فقط دنیس کوئید است با یک عالمه Coincidence     که بیشتر به فیلم های هندی می ماند.

Comments