3ABET

ZAVET


امیر کوستاریکا ظاهرا" مسلمان و بوسنیائی است ( آنطور که در داخل به ما گفته می شود و سیمای وطنی یک دهه قبل بر روی وی و فیلم هایش بسیار جانب دارانه مهر تآیید می زد )

اما این فیلم یک نمونه زنده و مستند زندگی و افکار و روش صرب هاست.
چیزی که بسیار دیده می شود : بی اعتنائی به طبقات زیر دست - بوروکراسی شبه کمونیستی -  الکل زیاد  و سکس و مواد مخدر - بی رحمی و شقاوت خاص و مثال زدنی صرب ها -بی هویتی مسلم جوامع اروپای شرقی - ارتدکس در خدمت ناسیونالیسم صرب و .....

فیلم خاص طبیعتا" بیننده خاص می طلبد.مسلم است که چیزهائی رو کوستاریکا نشان داده و من نفهمیدم یا دوست نداشتم بپذیرم.


راستی یک سوپر من هم در فیلم بود.

  زیر نوشت:
دهه 1360 رو بخاطر می آورم که در حین جنگ فیلم های روسی و اروپای شرقی به وفور به خورد ما داده می شد .همان موقع با وجود سن نوجوانی متوجه شدم که واقعا" نژاد اسلاو و تاتار و روس - قاطی - دارند.شاید طبیعت سرد و بی روح استپ های شرق اروپا و شمال آسیا دلیل این تفاوت باشد.

از استپ های روسیه گفتم ، یکهو به یاد فیلم بسیار زیبا و بیاد ماندنی  درسو اوزالا کوروساوا افتادم. باید دربارش بنویسم.

Comments