فكر اشتباه نكنيد . منظورم سليقه شخصي و دقت در انتخاب است.
بيش از بيست روز از شروع جام جهاني فوتبال مي گذرد ، ولي مي دانيد چند تا مسابقه را ديده ام؟
2 تا آره فقط دو تا از كل مسابقات را.
آلمان - انگلستان    4  -  1
آلمان - آرژانتين      4  -  0

مي دونيد چرا؟
چون كه هر مزخ  ي لياقت ديدن نداره.
اختيار با خود آدمه.سليقه ها فرق مي كنه. و صد البته عقل هم خوب چيزيه.

از اين فوتبال لذت بردم.جام 86 رو خوب بخاطر دارم. رومنينگه استاد آلمان ها بود اما حذف شدند.
هانس پيتر بريگل مدافع ارشد بود و ........
حالا بعد از 24 سال ،  انتخاب من  فقط دو مسابقه بود.  ارزش ديدن داشت.عمرم تلف نشد.

آره WEAPON OF CHOICE   در دست همه هست ...
ولي استفاده از اون رو بلد نيستند!!!!!!!!!!!!!!!!

Comments