كيت بلانشات

    Note on a scandal  باورم نمي شد كه كيت بلانشات همچو فيلمي بازي كرده باشه.
يك بار قديما همراه با جيوواني ريبيزي فيلم بهشت رو بازي كرده بود و xxx اما اين بار اونهم همراه با جودي دنچ
رئيس آقاي جيمز باند واقعا" نوبره ديگه.xxx با 15 ساله.حتي وانمودي  Just pretending
اما بلانشات مثل هميشه فوق العاده بود.هوانورد و مورد بنجامين

نظرات