بارسلون؟؟؟!!

حذف شد . به همين راحتي.
براي هواداران متاسفم.
اينتر قهرمان است.

نظرات