Green Mile

 وقتی این فیلم رو از سینما 1 در هشت سال قبل دیدم رو فراموش نمی کنم. تا ساعت 3 صبح نمایش و تفسیر فیلم طول کشید. شب خاطره انگیزی بود.گرچه دوبله منوچهر والی زاده این استاد مسلم دوبله رو نمی تونم فراموش کنم اما گه گاه که فایل زبان اصلی رو مرور می کنم می گم که باید نسخه دوبله رو هم داشته باشم.

Tom Hanks is amazing

نظرات